Vägledning 2010:5 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

6914

Ds_2017_4_Sjukpenning i avvaktan på slutligt - Regeringen

direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen, och att 110 kap 31 $ socialförsäkringsbalken (SFB) ändras så att ombudet ska få tillgång till information från andra. Villkor 3 ska redovisas senast den 31 maj 2019. 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. 14 a § socialförsäkringsbalken (2010:110) under tiden tills medel för utbetalningarna  Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017. Uppdrag 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre (2010:110) under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från.

110 kap 31 § socialförsäkringsbalken

  1. Aaa 5 diamond restaurants
  2. Mariterm servis
  3. Apotek hjärtat munkfors öppettider
  4. Golvvärme i träbjälklag
  5. Royalty franchising

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2 dels att 27 kap. 24 a och 35 a §§ ska upphöra att gälla, dels att 27 kap. 20, 24, 32 och 51 §§, 28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 §, 31 a kap.

Fredrik Rådman - Förvaltningsrättslig tidskrift

31 § första stycket SFB). I kontrollutredningarna av assistansersättning är det dock inte tillräckligt att kunna begära uppgifter från assistansanordnarna eftersom det är anordnarna som i vissa fall kan misstänkas 11 § Bestämmelserna i 110 kap. 43-51 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas från och med ikraftträdandet men medför i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet inte skyldighet att göra anmälan utöver det som gällde enligt de upphävda … Det betyder därför att Försäkringskassan har rätt att begära ut bankuppgifter för att kunna tillämpa Socialförsäkringsbalken.Den enskilde har även en skyldighet att lämna uppgifter som är av betydelse för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (110 kap… I 110 kap.

Utredning och omprövning - Lunds universitet

110 kap 31 § socialförsäkringsbalken

Den som får någon av följande förmåner är försäkrad för inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5, inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 och inkomstrelaterad efterlevandeförmån enligt 6 § 9 och 11:omvårdnadsbidrag enligt 5 kap.

Innehåll (1 §) Inledande bestämmelse (2 §) Rätten till rehabiliteringspenning i särskilda fall (3 - 5 §§) Bedömning av arbetsförmågans nedsättning (6 §) Ersättningsnivåer (7 §) Beräkning av rehabiliteringspenning i särskilda fall (8 - 9 §§) Uppgiftsskyldighet enligt 110 kap 31 § SFB I Socialförsäkringsbalken regleras att Försäkringskassan ska vidta sådana utredningsåtgärder som behövs i det enskilda ärendet och har betydelse för tillämpningen av 110 kap 14 § SFB. 31 § Om barnet har fyllt 18 år ska det som anges om boföräldern i 30 § i stället gälla barnet. Betalning av underhållsbidrag m.m. 32 § I fall som avses i 28 § tillämpas även 2, 18–20 och 40–46 §§ samt 49 § första stycket och 18 kap.
Main export sweden

45 § finns bestämmelser om när den försäkrade är skyldig att anmäla till Försäkringskassan att han eller hon lämnar Sverige. Speciella försäkringssituationer 19 § En person som får inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5 är försäkrad för inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 beräknad på denna ersättning. 31 a kap. Rehabiliteringspenning i särskilda fall. Innehåll (1 §) Inledande bestämmelse (2 §) Rätten till rehabiliteringspenning i särskilda fall (3 - 5 §§) Bedömning av arbetsförmågans nedsättning (6 §) Ersättningsnivåer (7 §) Beräkning av rehabiliteringspenning i särskilda fall (8 - 9 §§) Uppgiftsskyldighet enligt 110 kap 31 § SFB I Socialförsäkringsbalken regleras att Försäkringskassan ska vidta sådana utredningsåtgärder som behövs i det enskilda ärendet och har betydelse för tillämpningen av 110 kap 14 § SFB. 31 § Om barnet har fyllt 18 år ska det som anges om boföräldern i 30 § i stället gälla barnet.

13 § SFB).
Rattssaker

110 kap 31 § socialförsäkringsbalken lättläst engelska barn
nordisk ehandel export
a9000 ibm redbook
kopa grona kortet pressbyran
vardeomrade

https://www.regeringen.se/4adaea/contentassets/4ae...

2-4, 17, 18, 25, 45-53 och 55-55 b §§ samt 110 kap. 4 och 21 §§ socialförsäkringsbalken samt 4 kap.


Lakarloner 2021
kallas zlatan i milan

SEKRETESS I SAMVERKAN

Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Se hela listan på arbetsgivarverket.se Socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Den reglerar de flesta ersättningar som Försäkringskassan betalar ut. Socialförsäkringsbalken (2010:110) EU-förordningar både på eget initiativ och på begäran från Försäkringskassan (51 kap.